Home > CSHRS > BRIEFINGS >

The name list of honorary president and consultant of the Forth National Council of China Society for Human Rights Studies
January 10,2017   By:chinahumanrights.org
The name list of honorary president and consultant of the Forth National Council of China Society for Human Rights Studies
 
Honorary President
 
Luo Haocai
 
Consultant (12)
 
Wang Mingdi
 
Zhu Liyu 
 
Liu Wenzong
 
Liu Hainian
 
Li Buyun
 
Yang Guang 
 
Gu Chunde
 
Zhang Hongyi
 
Chen Shiqiu
 
Chen Zhishang
 
Sherab Nyima (The Tibetan Nationality)
 
Xiong Lei (female)