1. Seminar on sinicization of Marxist human rights theory held in BeijingA seminar on the sinicization and development of Marxist human rights theory was held in Beijing on May 5, the 200th anniversary of Karl Marx‘s birth.
 2. Mao Junxiang: Universal Periodic Review promotes equal human rights discourse
 3. Zhu Liyu: Xi's thought to boost China's human rights cause
 • Sponsor:China Society for Human Rights Studies
 • Organizers:Renmin University of China Law School, Center for Human Rights Studies, Renmin University of China
 • Editorial Board
 • Honorary Director:LUO Haocai
 • Director:Qiangba Puncog
 • Deputy Directors:
 • XU Xianming Li Junru SHEN Yongxiang FU Zitang LU Guangjin HAN Dayuan
 • Members of the Editorial Board (by stroke order of the family name):
 • FU Zitang ZHU Liyu QI Yanping Li Junru WANG Xigen ZHANG Wei ZHANG Yonghe ZHANG Xiaoling SHEN Yongxiang LU Zhi’an CHEN Youwu WU Leifen LIU Huawen CHANG Jian XU Xianming HAN Dayuan LU Guangjin
 • Proprieter and Editor-in-Chief:LU Guangjin
 • Standing Deputy Editor-in-Chief:ZHU Liyu
 • Editorial Director:YE Chuanxing
 • Editorial Deputy Director:
 • REN Danhong
 • Members of Editorial Department:
 • LIU Gengyin DU Huanfang SHI Yan’an ZHANG Xiang LU Haina CHENG Lei
 • Edited and Published by The Journal of Human Rights
 • E-mail:editor@humanrights.cn