Home > PUBLICATIONS & RESOURCES >

 • Sponsor:China Society for Human Rights Studies
 • Organizers:Renmin University of China Law School, Center for Human Rights Studies, Renmin University of China
 • Editorial Board
 • Director:LUO Haocai
 • Deputy Directors:
 • YE Xiaowen Li Junru CHEN Shiqiu LU Guangjin HAN Dayuan
 • Members of the Editorial Board (by stroke order of the family name):
 • YE Xiaowen ZHU Liyu QI Yanping Li Junru WANG Xigen ZHANG Yonghe ZHANG Wei ZHANG Xiaoling LU Zhi’an CHEN Shiqiu CHEN Youwu LIU Huawen CHANG Jian HAN Dayuan LU Guangjin
 • Proprieter and Editor-in-Chief:LU Guangjin
 • Standing Deputy Editor-in-Chief:ZHU Liyu
 • Editorial Director:YE Chuanxing
 • Editorial Deputy Director:
 • REN Danhong
 • Members of Editorial Department:
 • LIU Gengyin WANG Weirui DU Huanfang SHI Yan’an ZHANG Xiang LU Haina CHENG Lei
 • Edited and Published by The Journal of Human Rights
 • E-mail:editor@humanrights.cn
VOL.15 NO.4 August 2016 VOL.15 NO.3 June 2016 VOL.15 NO.2 February 2016 VOL.15 NO.1 February 2016 VOL.14 NO.6 December 2015 VOL.14 NO.5 October 2015